Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Pokyny pro autory

NÁLEŽITOSTI RUKOPISU:


Pokyny jsou v souladu s požadavky na úpravu rukopisů určených k publikaci v lékařských a biologických časopisech a s ČSN ISO 690 z r. 1996. Publikační proces se řídí doporučeními Mezinárodní komise pro vydavatele lékařských časopisů (ICMJE) popsaných v "Uniform Requirements for Manuscripts (URM) Submitted to Biomedical Journals" (www.icmje.org)  a doporučení Rady pro pro vydavatele vědecké literatury (CSE) , které řeší odpovědnost a práva vydavatelů recenzovaných časopisů (http://www.councilscienceeditors.org/services/draft_approved.cfm).

Každý rukopis je hodnocen redakcí a prochází recenzním řízením. Pro přijetí manuskriptu k publikaci redakční pravidla vyžaduje pozitivní hodnocení dvou hodnotících expertů v dané problematice. Hodnotící experti neznají identitu autora, hodnotí publikaci anonymně. Autor nezná identitu hodnotitelů (double-blind review process). V případě protichůdných hodnocení může být pro přijetí článku rozhodující hodnocení třetího experta nebo přímé rozhodnutí redakční rady. Připomínky recenzentů jsou anonymně sděleny autorovi, který reaguje na tyto připomínky do 3 týdnů. Po opětovném vyjádření recenzentů je manuskript přijat či odmítnut.

Všechny články by měly být původní a obsahovat jinde nepublikované skutečnosti. Podmíněně lze publikovat poznatky, které jsou v tisku v jiném časopise nebo byly publikovány v nerecenzované formě (například abstrakta).

  1. Všechny přijaté příspěvky musí být doplněny o prohlášení, podepsané hlavním autorem o původnosti práce. Publikování práce předpokládá, že s publikováním souhlasí všichni vyjmenovaní autoři a že v případě přijetí nebude v podobné formě bez vědomí vydavatelů publikována v jakémkoliv jazyce.
  2. Ke každé přijaté práci musí být připojeno vyjádření o převodu autorských práv na vydavatele.
  3. Od autorů očekáváme písemné prohlášení o jejich komerčních nebo finančních zájmech, patentových opatřeních nebo jiných skutečnostech, které by mohly být ve vztahu k předloženému článku považovány za konflikt zájmů. V takovýchto případech doporučujeme připojení prohlášení, uvádějícího tyto skutečnosti k publikovanému textu.


Vzor k vyplnění (průvodní dopis) stáhni zde.

Všechny experimentální práce musí splňovat základní etická doporučení. V části „Pacienti a metody“ musí být zmíněn informovaný souhlas a schválení etickou komisí.
Schémata, obrázky, grafy aj. převzaté z jiných pramenů a publikací mohou být publikovány jen s písemným souhlasem osoby/nakladatelství, které mají autorské/ nakladatelské právo. Písemné potvrzení o svolení přiložte k rukopisu.
Autoři před konečným tiskem obdrží finální korekturu elektronicky, ve formátu pdf, kde pomocí funkce "poznámky" provedou elektronicky poslední změny. Nejsou již povoleny zásadní změny obsahu. Korektura musí být vrácena redakci do 5 dnů od obdržení. Redakce si vyhrazuje právo ustoupit od publikace ve kterékoliv fázi publikačního procesu.

Je-li rukopis přijat k tisku, stává se výhradním majetkem vydavatele.

Národní lékařská knihovna  (NLK) České republiky  na základě smlouvy s vydavatelem uchovává a archivuje všechny publikace on-line časopisu  Aktuální gynekologie a porodnictví v rámci informačních systémů provozovaných NLK a poskytuje je k Online přístupu Internetovým uživatelům.

Typ článku: přehledový, původní práce, dopis redakci, kazuistika, abstrakta z konference, zprávy z kongresu, recenze knih
Název práce česky:
Název práce anglicky:
Autoři: Karel Novák, Jana Nováková*
Pracoviště autora:
 *Další pracoviště spoluautora:
Korespondenční adresa: Poštovní adresa hlavního autora včetně čísla telefonu, faxu a e-mailové adresy.

ABSTRAKT (česky): v rozsahu maximálně 250 slov.
ABSTRAKT (anglicky): v rozsahu maximálně 250 slov.
KLÍČOVÁ SLOVA česky v rozsahu 3 – 6
KLÍČOVÁ SLOVA anglicky v rozsahu 3 – 6

VLASTNÍ TEXT
Text ve formát MS-WORD, tabulky mohou být součástí textu.
Přehledový článek, Původní práce
Rozsah textu do 16 000 znaků, včetně mezer, (bez obrázků, grafů). Řádkování 1,5. Nepodtrhávat text. Možno používat Bold (tučné). Tabulky mohou být součástí textu. Klávesu Enter používat jen na konci odstavce. Max. 10 grafů či tabulek a 10 obrázků.
Kazuistika do 7000 znaků, včetně mezer, (bez obrázků, grafů). Nepodtrhávat text. Možno používat Bold (tučné). Tabulky mohou být součástí textu. Klávesu Enter používat jen na konci odstavce.
Dopis redakci – stručné sdělení dává krátký přehled o kazuistice či klinickém pozorování. Do 600 slov, maximálně 5 literárních odkazů, 1 tabulka nebo obrázek, žádný abstrakt, žádná klíčová slova. Informace musí být uvedena jako skutečný dopis, tj. začínat slovy, „Vážená redakce, zjistili jsme že, …” Nezaměňujte tuto formu s kazuistikou (viz výše)
Abstrakta z konference do 300 slov. Shrnuje obsah sdělení na konferenci. U původních prací členění na Úvod, Metodiku, Výsledky, Diskuze, Závěr. U přehledových sdělení a kazuistik bez formálního členění.

GRAFY A OBRÁZKY
Grafy: v původní podobě v Excelu (řádně očíslované s názvy) viz vzor stáhni zde
Obrázky: každý zvlášť ve formátu - jpg, bmp v minimálním rozlišení 300 dpi, přehledně očíslované. Seznam obrázků včetně popisu pod obrázky v MS-Word viz vzor stáhni zde


PLAGIARISMUS
Publikace zaslané k publikaci v časopise aktuální gynekologie a porodnictví jsou aktivně skrínovány k vyloučení plagiarizmu pomocí softwarových nástrojů. Příspěvky, které by jevily známky plagiarizmu nebudou k publikaci přijaty.

SEZNAM LITERATURY
Odkazy v textu jsou uváděny číslem citace v kulatých závorkách (1). Uveďte maximálně 20 citací. Seznam literatury uvádějte v pořadí, jak jsou odkazy uvedeny v textu.

PŘÍKLADY CITACÍ (formát Medline)
Článek:
1. Smith RL, Mercer BM, Meis PJ, et al. The preterm prediction study:fetal fibronectin testing and spontaneous preterm birth. Obstet Gynecol.1996;87:643-648.
Web:
2. Novak K. How to estimate relative risk in SAS for common outcomes in cohort studies. http://www.ats.ucla.edu/stat/sas/faq/relative_risk.htm February 5, 2008.
Monografie:
3. Kim M. Amenorrhea: primary and secondary. In: Zuspan FP, Quilligan ED, eds. Handbook of obstetrics, gynecology, and primary care. St. Louis: Mosby; 1998:3-10.

RECENZENTI: (Navrhněte minimálně dva recenzenty): Celé jméno, Emailová adresa

Adresa redakce (rukopisy k uveřejnění zasílejte na tuto adresu): kalinova@actualgyn.com

Časopis neučtuje žádny poplatek za výrobní náklady či za přijetí článku k tisku. Pokud však je vaše publikace podpořena grantem nebo jinou finanční podporou, výslovně uvedenou v článku, žádáme o poplatek na pokrytí provozních nákladů ve výši 5000 Kč (ekvivalent 200 EUR).

Formulář s fakturačními údaji si stáhněte zde a zašlete, prosím, na kalinova@actualgyn.com