Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Prohlášení

Obsahem tohoto prohlášení jsou všeobecné informace právního charakteru týkající se práv a povinností třetích osob vůči společnosti Aprofema s.r.o. (dále jen "společnost") při přístupu na stránky a používání zde obsažených informací. Věnujte těmto informací patřičnou pozornost.

Majitelem a provozovatelem obsahu tohoto portálu je společnost Aprofema s.r.o., která také v plném rozsahu disponuje veškerými majetkovými a autorskými právy. Veškeré části tohoto portálu jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. Použití kterékoliv části tohoto portálu, bez předchozího písemného udělení licence či sublicence, zakládá právo společnosti Aprofema s.r.o. vymáhat se svých práv soudní cestou.

Skutečnosti uvedené na stránkách www.actualgyn.com nesmí být považováno za podávání návodů, rad či doporučení při skutečných zdravotních potížích. Nic z toho, co je uvedeno na těchto stránkách, nemůže být základem pro jakékoliv rozhodování či konání. S Vašimi konkrétními problémy, obtížemi či otázkami se vždy obracejte na lékaře či jiné odpovědné zdravotnické pracovníky. Společnost nenese a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za správnost, úplnost či užití informací, které jsou na těchto stránkách. Společnost se výslovně zříká odpovědnosti za pravidelné uveřejňování nových informací nebo uvádění informací zde uvedených do souladu se skutečností v čase.

Všichni uživatelé souhlasí s tím, že přístup a používání těchto internetových stránek je na jejich vlastní odpovědnost. Společnost nezkoumá obsah všech souvisejících stránek, na které je na www.actualgyn.com odkazováno. Společnost nezodpovídá za správnost a úplnost uvedených informací, resp. nezodpovídá za všechny aspekty těchto informací. Všichni uživatelé souhlasí s tím, že otevření stránek, na které je na actualgyn.com odkazováno, je na jejich vlastní odpovědnost.

Jakýmkoliv nepovoleným zásahem do stránek nebo jejich nepovoleným užitím či jejich jednotlivých složek, může dojít k porušení autorských či autorským právům příbuzných práv třetích osob nebo společnosti. Jakákoliv užití autorského díla bez souhlasu autora či osoby, které náleží právo na udělení souhlasu s užitím díla, stejně jako neoprávněné zásahy do autorského díla včetně neoprávněného rozmnožování a ukládání do paměťových a elektronických médií, jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině.