Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Vertikální přenos, profylaxe a život s HIV (abstrakt z konference)
Ladislav Machala
Actual Gyn 2020, 12, 10
Datum publikace: 2020-01-24
Manuscript ID: 1220006
Počet zobrazení­: 5887
Jak citovat tento článek: Machala L. Vertikální přenos, profylaxe a život s HIV. Actual Gyn. 2020;12:10
Abstrakt
Abstrakt z 20. celostátní konference fetální medicíny konané 17. ledna 2020 v Praze, Konferenční centrum Nemocnice Na Homolce

V poslední dekádě byla do klinické praxe zavedena nová antiretrovirová virostatika, která zásadním způsobem zlepšila jak individuální prognózu pacientů s HIV infekcí, tak i významným způsobem snížila šíření této infekce v populaci. Tyto moderní přípravky, především ze skupiny inhibitorů HIV integrázy, jsou vysoce účinnými supresory virové replikace, jsou dostatečně odolné proti rozvoji virové rezistence a jsou uspokojivě tolerovány většinou pacientů.
Infekce virem HIV se tak změnila z rychle smrtící nemoci na chronické onemocnění, které sice ještě neumíme definitivně vyléčit, ale dovedeme jej dlouhodobě účinně léčit. V současné době panuje všeobecné přesvědčení, že pacienti, u kterých byla HIV infekce včas diagnostikována a kteří jsou léčeni moderními antiretrovirotiky, mají stejnou šanci na dožití očekávané průměrné délky života jako ostatní jedinci bez HIV infekce.
Řada rozsáhlých studií provedených v posledních letech také jednoznačně prokázala, že pacienti správně léčení virostatiky s maximální supresí virové replikace (čili dosahujících nulové virové nálože v krvi) nejsou zdrojem infekce jak sexuální, tak ani krevní cestou.
Nová virostatika také přispěla k výraznému snížení rizika vertikálního přenosu HIV infekce z těhotné ženy na dítě. Toto riziko se za přirozených podmínek pohybuje kolem 20 %, ale při správném použití jak farmakologických, tak i nefarmakologických metod intervence se daří toto riziko snižovat pod 2 %. Pro optimální výsledek profylaxe vertikálního přenosu HIV infekce je v péči o těhotnou ženu nutná úzká spolupráce gynekologů-porodníků a infektologů specializovaných v oblasti HIV/AIDS.
V posledních letech byl do praxe také zaveden koncept tzv. pre-expoziční profylaxe (PrEP), kde je systematické podávání antiretrovirotik užíváno k prevenci infekce HIV u osob s vysokým rizikem expozice. PrEP je vhodná především pro promiskuitní osoby, které nechtějí užívat barierové metody protekce před pohlavně přenosnými infekcemi, uplatnění ale najde např. také u HIV-diskordantních párů.
Podmínkou dostatečně vysoké efektivity antiretrovirové léčby je na straně jedné maximální disciplinovanost (adherence) užívání léků pacientem a na straně druhé pravidelný monitoring účinnosti léčby ošetřujícím lékařem. Cenou je pak nezanedbatelná finanční náročnost těchto léků.