Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Třicet let od objevu genu cystické fibrózy: problematika stanovení penetrance variant u vzácných onemocnění je stále aktuální v oblasti molekulární diagnostiky (abstrakt z konference)
Milan Macek jr.
Actual Gyn 2020, 12, 1
Datum publikace: 2020-01-15
Manuscript ID: 1119012
Počet zobrazení­: 4942
Jak citovat tento článek: Macek M jr. Třicet let od objevu genu cystické fibrózy: problematika stanovení penetrance variant u vzácných onemocnění je stále aktuální v oblasti molekulární diagnostiky. Actual Gyn. 2020;12:1
Abstrakt

Abstrakt z 20. celostátní konference fetální medicíny konané 17. ledna 2020 v Praze, Konferenční centrum Nemocnice Na Homolce


Cystická fibróza (CF) představuje klasické monogenní onemocnění, kde máme vice než 30 let zkušeností s analýzou genových variant v CFTR genu. Nicméně i přes velký pokrok při analýze tohoto genu pomocí sekvenování nové generace (NGS) narůstá počet variant s nejasným klinickým dopadem (tzv. VUS – variants of unknown experience), tj. není možno jednoznačně stanovit jejich „penetranci“ – patogenetický dopad. Navíc predikční bioinformatický software není vždy přesný a nebere v potaz i ostatní genomové varianty, které se nachází v ostatních genech nebo jsou zodpovědné za tkáňově-specifickou expresi tohoto genu. Z tohoto důvodu projekt „Clinical and Functional Translation of CFTR“ (www.CFTR2.org) představuje nový přístup ke klinické a funkční – patogenetické anotaci variant identifikovaných v genu CFTR. V rámci tohoto dlouhodobého mezinárodního projektu byly shromážděny informace o fenotypu a genotypu u více než 80 000 pacientů s CF. V rámci této široké mezinárodní spolupráce byl patogenetický dopad 400+ nejčastěji variant v genu CFTR hodnocen pomocí vícestupňového procesu, který zahrnoval např. laboratorní parametry (průměrná koncentrace chloridů v potu), základní klinické parametry, funkční testy (exprese v in vitro buněčných systémech) nebo epidemiologické parametry (analýza přítomnosti variant u přenašečů obligátních heterozygotů u tohoto autosomálně recesivního onemocnění). Výsledky této komplexní analýzy jsou volně dostupné na pravidelně aktualizované webové stránce tohoto projektu. Data pocházející z projektu CFTR2 mohou být velmi cenná pro stanovení diagnózy onemocnění, screeningu novorozenců, testování přenašečů, korelace genotypu s fenotypem a pro mutačně specifické terapie (např. pomocí „CFTR modulace“). V oblasti preimplantační nebo prenatální diagnostiky je stanovení penetrance naprosto zásadní při absenci zjevného „klinického fenotypu“ u plodu, a to nejenom u CF, ale i dalších monogenních onemocnění. V tomto ohledu CF slouží jako vhodný model pro další specifické iniciativy zaměřené na další často vyšetřované geny (např. BRCA1/2), které umožňují zodpovědnou interpretaci patogenetického potenciálu variant nalezených pomocí NGS.