Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Prvotrimestrální screening preeklampsie (abstrakt z konference)
L. Hympánová, J. Vojtěch, L. Hašlík, L. Haaková, L. Krofta, A. Kestlerová, V. Novotná, J. Feyereisl
Actual Gyn 2015, 7, 5
Datum publikace: 2015-01-14
Manuscript ID: 0715004
Počet zobrazení­: 7650
Jak citovat tento článek:
Abstrakt

Abstrakt z 15. konference fetální medicíny konané 9. ledna 2015 v Praze, Konferenční centrum nemocnice Na Homolce


Úvod

Preeklampsie je závažná komplikace gravidity s výskytem 2-14 % v celosvětové populaci. Studie prokázaly efekt na snížení výskytu preeklampsie při časné aplikaci acetylsalicylové kyseliny. V současné době nejefektivnějším souborem pro predikci preeklampsie se jeví vyšetření středního arteriálního tlaku, anamnestických údajů matky, dopplerovských parametrů uterinních arterií, s těhotenstvím asociovaným proteinem A (PAPP-A) a placentární růstový faktor (PlGF).

Cíl

Ověřit si účinnost prvotrimestrálního screeningu preeklampsie na našem souboru pacientek. Zhodnotit účinnost prevence preeklampsie profylaktickou dávkou acetylsalicylové kyseliny.

Metody

Studie se účastní pacientky v prenatální péči našeho pracoviště. Jedná se o neselektovanou populaci jednočetných gravidit. Screening preeklampsie je nabídnut a proveden současně se screeningem aneuploidií v 11.–14. gestačním týdnu. Pacientky s pozitivním screeningem jsou rozděleny do dvou skupin. První, užívající od pozitivity výsledku pravidelně acetylsalicylovou kyselinu, druhá bez terapie v souladu s rozhodnutím pacientky.

Výsledky

V současné době bylo provedeno 436 odběrů PlGF. 39 pacientek mělo screening pozitivní. 20 žen začalo užívat preventivní dávku acetylsalicylové kyseliny. V současné době je 197 žen po porodu. Vyšší výskyt onemocnění spojených s placentární insuficiencí se objevil ve skupině s pozitivním screeningem.

Závěr

I při současném rozvoji neinvazivního genetického testování má prvotrimestrální ultrazvukový screening nezastupitelné místo v časné detekci potenciálních maternálních i fetálních komplikací.

 

Práce byla podpořena projektem PRVOUK P32.