Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Prenatální infekce – od diagnózy k managementu pohledem infektologa (abstrakt z konference)
Markéta Geleneky, Dita Smíšková
Actual Gyn 2022, 14, 1
Datum publikace: 2022-02-03
Manuscript ID: 1422002
Počet zobrazení­: 1866
Jak citovat tento článek: Geleneky M, Smíšková D. Prenatální infekce – od diagnózy k managementu pohledem infektologa. Actual Gyn. 2022;14:1
Abstrakt

Abstrakt z 21. celostátní konference fetální medicíny konané 21. ledna 2022 v Praze, Konferenční centrum Nemocnice Na Homolce


Prenatální infekce jsou skupinou velmi heterogenní, různého etiologického původu, spojené s rizikem přímého negativního vlivu na vývoj plodu. Prezentace obsahuje klinický infektologický náhled na tuto oblast. Vychází z reálného spektra léčených pacientů, dotýká se diagnostiky a terapie TORCH infekcí u gravidních, obsahuje výstupy ze souboru dispenzarizovaných dětí s vrozenou nákazou. V přednášce je představen soubor pacientů z Centra pro vrozené nákazy a infekce v graviditě na Klinice infekčních nemocí FN Bulovka za rok 2020-2021, kdy bylo v péči 52 gravidních žen a 38 dětí s vrozenými infekcemi. Ze souboru gravidních bylo dlouhodobě dispenzarizováno 34 žen, nejčastěji pro akutní toxoplasmózu, dále pak s infekcí cytomegalovirovou, varicellou, lymeskou borreliozou a dalšími. Většina žen byla léčena. Nejvíce pak 25 žen s akutní toxoplasmózou. 12 z nich pro záchyt recentní infekce ze screeningu v prvním trimestru a zároveň s negativní amniocentézou bylo léčeno spiramycinem (ani jedno z narozených dětí nemělo vrozenou toxoplasmózu), 6 žen pak bylo léčeno kombinací pyrimethamin + sulfadiazin pro pozitivní/suspektní amniocentézu či pozdní záchyt nákazy (z této skupiny se narodily 3 děti s vrozenou toxoplasmózou, všechny s asymptomatickou formou). V souboru nakažených dětí pak kromě výše uvedených byly dispenzarizovány další 3 děti s těžkou symptomatickou vrozenou toxoplasmózou (hydrocefalus, kalcifikace, chorioretinitida, PM retardace, ...), pocházející z nescreenovaných gravidit, se záchytem první symptomatologie až těsně před porodem či v prvních týdnech života. Všechny tyto děti byly/jsou léčeny po dobu 1 roku. Dalších 23 dětí pak bylo dispenzarizováno pro adnátní CMV infekci, z toho 10 těžce symptomatických (hydrocefalus, hypacusis, PM retardace, kalcifikace, trombocytopenie, …), se záchytem až po narození. Dalších 5 dětí bylo oligo/asymptomatických a nakonec 8 dětí postnatálně nakažených, nezralých, zdrojem bylo nejspíše mateřské mléko. Symptomatické děti byly/jsou léčeny 6 měsíců valganciclovirem. Prezentace detailněji přibližuje problematiku kongenitální toxoplasmózy a CMV, jejich typickou symptomatologii a upozorňuje na nepříliš známé jevy, jako například pozdní manifestaci symptomů u neléčených nákaz (měsíce, roky po narození), či postnatální manifestaci inicializující diagnostický proces až v novorozeneckém období, přestože se týká té nejtěžší symptomatologie včetně vrozených vývojových vad. Probrána je i oblast diagnostická a terapeutická, vyšetřování s ohledem na typ pacienta (gravidní vs. novorozenec) či daný materiál (krev vs. plodová voda), je kladen důraz na nutnost kombinace přímých a nepřímých průkazů. Naše centrum nabízí pomoc nejen s interpretací výsledků, indikací léčby, ale i timingem prenatálních a postnatálních vyšetření či dispenzarizací indikovaných pacientů.