Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Emergentní cerkláž při prolabovaném vaku blan ve II. trimestru (abstrakt z konference)
Miroslav Gregor
Actual Gyn 2020, 12, 58
Datum publikace: 2020-09-10
Manuscript ID: 1220016
Počet zobrazení­: 5738
Jak citovat tento článek: Gregor M. Emergentní cerkláž při prolabovaném vaku blan ve II. trimestru. Actual Gyn. 2020;12:58
Abstrakt

Abstrakt z konference Ultrazvuk a zobrazování v gynekologii a porodnictví konané 10. - 12. září 2020 v Olomouci


Insuficience děložního hrdla s prolabovaným vakem blan ve II. trimestru je vzácná, ale závažná těhotenská komplikace spojená s nepříznivou prognózou. Cílem naší práce bylo identifikovat přítomnost intraamniálních zánětlivých komplikací u těchto pacientek a dále zjistit interval mezi příjmem a porodem, efekt antibiotické terapie nebo cerkláže, porodní hmotnost při porodu, mortalitu a morbiditu novorozenců. Provedli jsme restrospektivní studii na Porodnické a gynekologické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové mezi lety 2014 a 2020. U všech zařazených pacientek byla vstupně provedena amniocentéza s vyšetřením přítomnosti bakterií a hladiny interleukinu 6. Na podkladě výsledků byly pacientky rozděleny do čtyř podskupin a byla jim podána antibiotika nebo provedena cerkláž. Ze všech pacientek 11 % mělo intraamniální infekci (přítomnost bakterií + elevace interleukinu 6), 43 % mělo sterilní intraamniální zánět (pouze elevace interleukinu 6 bez přítomnosti bakterií), žádná pacientka neměla bakteriální kolonizaci (pouze přítomnost bakterií bez elevace interleukinu 6), 46 % bylo bez intraamniálního zánětu (bez přítomnosti bakterií a bez elevace interleukinu 6). Pacientky s intraamniální zánětlivou komplikací byly léčeny antibiotiky a nebyla u nich provedena cerkláž. U pacientek bez intraamniálního zánětu byla provedena cerkláž bez podání antibiotik. Pacientky s intraamniální komplikací oproti pacientkám bez intraamniálního zánětu měly velmi krátký interval mezi příjmem a porodem, podstatně nižší gestační stáří při porodu, podstatně nižší porodní hmotnost a výrazně vyšší neonatální mortalitu a morbiditu.