Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Kontingenční NIPT screening (výsledky - Gennet, s.r.o. 2017-2019) - abstrakt z konference
David Stejskal, et al.
Actual Gyn 2020, 12, 7
Datum publikace: 2020-01-23
Manuscript ID: 1220002
Počet zobrazení­: 7505
Jak citovat tento článek: Stejskal D, et al. Kontingenční NIPT screening (výsledky - Gennet, s.r.o. 2017-2019). Actual Gyn. 2020;12:7
Abstrakt

Abstrakt z 20. celostátní konference fetální medicíny konané 17. ledna 2020 v Praze, Konferenční centrum Nemocnice Na Homolce


Úvod

Kontingenční screening vrozených vad s využitím neinvazivního vyšetření volné DNA v mateřské plazmě (NIPT) v centru Gennet vychází z doporučení Společnosti lékařské genetiky a genomiky (SLG) k indikaci NIPT a doporučení k provádění diagnostických prenatálních vyšetření. Výsledky Kombinovaného testu v prvním trimestru (FTS) rozdělují těhotné do tří kontingentů:
1) Těhotné s rizikem (>1/100) aneuploidie chromozomů č. 21 (T21), č. 18 (T18) a č. 13 (T13), s ultrazvukovým nálezem nebo výraznou atypií některého z markerů, kterým je doporučena genetická konzultace. Diagnostickým vyšetřením první volby je rapidní stanovení častých aneuploidií pomocí kvantitativní fluorescenční polymerázové reakce (QFPCR). Následným vyšetřením při negativním výsledku QFPCR je chromozomální microarray (CMA) s vyšetřením variant počtu kopií (CNV).
2) Těhotným se středním kombinovaným rizikem bez ultrazvukového nálezu (mezi 1/100-1/500), je doporučeno NIPT zaměřené na časté aneuploidie.
3) Těhotné s nízkým rizikem (cca >1/1 500 ) pokračují do II. trimestru k provedení integrovaného testu.

Materiál a metody:

V období leden 2017 – listopad 2019 bylo v Gennetu (pracoviště Praha, Liberec, Ústí nad Labem) provedeno 24 052 FTS a vyšetřeno 886 biopsií choria (CVS), 3 028 amniocentéz (AMC) a 4 076 NIPT. Část vzorků byla do laboratoře transportována ze spolupracujících pracovišť. Prenatálně bylo diagnostikováno celkem 460 závažných nálezů: 205 případů T21, 53 případů T18, 17 případů T13, 69 ostatních aneuploidií a 116 CNV. U pozitivních nálezů s dostatečnými údaji o indikaci jsme určili podíl výsledků FTS, NIPT a nálezů ve II. trimestru na diagnóze. Na datech získaných při FTS v Gennetu jsme modelovali velikost kontingentů při NIPT screeningu.

Výsledky:

NIPT se uplatnil významně při prenatální diagnóze T21: 7,5 % případů T21 (12/161) bylo diagnostikováno pomocí NIPT. Stejná část (7,5 %) případů T21 byla diagnostikována pomocí nálezů ve II. trimestru – integrovaný test u 4,5 % případů, u 3 % ultrazvukový nález. U prenatální diagnostiky T18 a T13 by se při striktní aplikaci doporučení SLG NIPT neuplatnil – prakticky všechny případy T18 a T13 byly indikovány výsledky FTS nebo ultrazvukového (UZ) vyšetření ve II. trimestru. Na základě výsledků FTS v Gennetu jsme odhadli kontingenty NIPT screeningu: 3,8 % screenovaných bylo indikovaných k invazivní diagnostice, 9,4 % k NIPT a 10 % k integrovanému testu. Senzitivita kontingenčního NIPT screeningu častých aneuploidií by při aplikaci tohoto modelu přesáhla 95 %.

Závěr:

Kvalitní FTS a hlavně expertní UZ v I. a II. trimestru zůstane základním nástrojem prenatálního screeningu i v případě plošné implementace NIPT v současném standardu. Významné riziko při FTS nebo UZ nález bude stále indikací k invazivnímu vyšetření, při kterém je možno prokázat nejen časté aneuploidie, ale i klinicky významnější subchromozomální CNV a monogenní vady.