Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

ISUOG Vídeň, září 2017
Zuzana Kokrdová
Actual Gyn 2017, 9, 18-19
Datum publikace: 2017-11-06
Manuscript ID: 0917004
Počet zobrazení­: 8389
Jak citovat tento článek: Kokrdová Z. ISUOG Vídeň, září 2017. Actual Gyn. 2017;9:18-19
Abstrakt

 Dopis redakci


Jako každoročně pořádala Mezinárodní společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii (ISUOG) ve dnech 15. 9.–19. 9. 2017 svůj 27. kongres, tentokrát v kongresovém centru ve Vídni (Austria Center Vienna). Účastníky přivítala sice trochu chladná Vídeň, ale zato nabitý odborný i společenský program.

První sobotní den (16. 9.) zahájil kongres prezident ISUOG prof. J. A. Copel (USA) a pak následovaly klíčové přednášky (keynote lectures). Odpoledne pokračovaly workshopy na téma: Jak systematicky popsat adenomyózu a endometriózu a jak přesný popis ultrazvukového nálezu pomůže chirurgovi na operačním sále. Dalšími horkými tématy pak byla témata: ultrazvukem asistované vaginální porody, nové přístupy k fetálnímu růstu a využití MRI v porodnictví. MRI již není jako zobrazovací metoda používána čistě jen pro vyšetření CNS plodu (MRI: it’s not just for heads anymore!).

Druhý nedělní den (17. 9.) přinesl řadu odborných přednášek zabývajících se, mimo jiné, fetálním růstem (Fetal growth: consequences of being too big or too small, IUGR management after the TRUFFLE trial: key message), fetální echokardiografií (Fetal heart: what’s new) a abnormální placentací (Abnormally invasive placenta), tj. horkým tématem při narůstajícím počtu císařských řezů. Tento den byla naším excelentním zástupcem v onkologické sekci doc. Fischerová s přednáškou „How I use ultrasound to manage patients with ovarian cancer“.  Paní docentka rovněž předsedala následující den spolu s D. Timmermanem (Belgie) workshopu: „Update from the IOTA group: how to use IOTA rules and models.

Pondělí (18. 9.) bylo vedle již zmíněného onkologického tématu věnováno oblíbenému tématu: Late fetal growth restriction, kdy jsou posluchači vždy zvědaví na přednášky B. Thilaganathana (St. George‘s hospital London), dr. Thorntona (UK) a Figuerase (Španělsko). Workshop s názvem Komplikace vícečetného těhotenství (Complications of twins: how to image, how to manage) umožnil posluchačům naslouchat odborníkům úzce spjatým s tímto tématem, a sice prof. E. Gratocosovi (Španělsko), prof. Y. Ville (Francie) a prof. K. Hetchererovi (Německo). V pondělí bylo rovněž žhavým tématem neinvazivní fetální testování (CfDNA tests: where are we now?). Zde měla i Česká republika své zástupce (short oral presentation) dr. Hynka (Gennet, Praha), který mluvil na téma „The determination of fetal sex using cell-free DNA testing“a prof. Caldu: „Does NIPS change the spectrum of detected major chromosamal aberrations (CHA)?“. Další celá sekce byla věnována děloze a endometriu s názvem „Uterine and endometrial problems: from asymptomatic polyps to repairing Caesarean section scars“ a této sekci nemohl předsedat nikdo jiný než dr. T. van den Bosch (Belgie) a dr. F. Leone (Itálie), kteří jsou tvůrci MUSA guidelines (Morphological Uterus Sonographic Assessment).

Úterý 19. 9. bylo dnem posledním. Tento den mne nejvíce zaujal workshop na téma: „Pre-eclampsia in 2017“, kde vystupovali odborníci, kteří se tomuto tématu dlouhodobě věnují: prof. Verlohren (Německo) a B. Thilaganathan (UK). Byli jsme svědky velmi zajímavé diskuze, zda je u žen s preeklampsií primárně postižena placenta (mělká placentace) nebo je to srdce, které není schopné se přizpůsobit těhotenským nárokům podobně jako pankreas u žen s gestačním diabetem. Epidemiologické studie totiž ukazují na zvýšené kardiovaskulární riziko u žen, které prodělaly preeklampsii, podobně jako existuje 50% riziko vzniku DM 2. typu v následujících 10 letech po těhotenství s GDM. Ještě zajímavější se pak jevila přednáška prof. C. Redmana (emeritní profesor z Oxfordu, UK), která vidí preeklampsii spíše jako genovou in kompatibilitu než onemocnění srdce. Redman uvedl, že kombinace jistých HLA-C antigenů plodu (zděděných po otci) s jistými Kir receptory NK buněk v decidue matky mohou negativně ovlivnit placentaci v jejím počátku. Primipaternita je pak důležitější než primiparita.
K dalším zástupcům České republiky na ISUOG kongresu byli lékaři ÚPMD Praha, kteří přednesli řadu krátkých sdělení na témata týkající se hlavně monochoriálních dvojčat, bráničních hernií a amniocentéz před záchrannou cerclage.  
Na kongresu byla firmou Canon group představena nová zobrazovací technika nesoucí název Superb Micro-vascular Imaging (SMI). Jedná se o dopplerovské zobrazení velmi pomalých toků. Při konvenčním dopplerovském zobrazení je toto zobrazení rušeno artefakty, vznikajícími dýcháním, pulzací aorty matky a pohyby plodu. Jejich potlačení umožní detailní zobrazení cév plodu a placenty.
Superb Micro-vascular Imaging (SMI) se dále dělí na monochromatické SMI (mSMI), které při potlačení pozadí zobrazuje detailně cévní zásobení ve škále šedi, zatímco při color-coded SMI (cSMI) jsou cévy zobrazeny barevně. Tyto techniky bude možné využít k lepšímu zobrazení placenty, a to jak spirálních arterií, tak kapilár uvnitř choriových klků. To usnadní diagnostikovat placentární insuficienci a lépe odlišit další placentární patologie, jako jsou chorioangiomy a subchoriální hematomy. U plodů pak SMI může být využito k posouzení viability orgánů (střevních kliček u gastroschizy, k odlišení jaterní a plicní tkáně u diafragmatické hernie atd…). 

Celý kongres měl i společenskou část, v neděli účastníky přivítala Vídeňská radnice na kongresové party. Dvacátý sedmý kongres ISUOG byl krásným odborným i kulturním zážitkem, který umožnil důležitou diskuzi na aktuální témata i navázání osobních kontaktů, podporujících další spolupráci v oboru.