Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Standardy ultrazvukové diagnostiky abnormálně invazivní placenty (abstrakt z konference)
Zdeňka Lisá, Miroslav Břešťák, Zdeněk Žižka, Michaela Novotná, Pavel Calda
Actual Gyn 2015, 7, 39
Datum publikace: 2015-11-30
Manuscript ID: 0715020
Počet zobrazení­: 8187
Jak citovat tento článek: Lisá Z, Břešťák M, Žižka Z, Novotná M, Calda P. Standardy ultrazvukové diagnostiky abnormálně invazivní placenty. Actual Gyn. 2015;7:39
Abstrakt

Abstrakt z konference Ultrazvuk a zobrazování v gynekologii a porodnictví konané 17. - 19. září 2015 v Olomouci


Abnormálně invazivní placenta (AIP) je definována jako placenta, která se spontánně neodloučí během porodu a její vybavení je spojeno s vyšší krevní ztrátou. AIP je klinický termín zahrnující všechny histopatologické jednotky dle stupně invaze trofoblastu – placenta accreta, increta a percreta.
Incidence této patologie se za posledních 30 let zvýšila 14x (např. v USA je incidence 1:533 porodům). Vzrůstající výskyt tohoto onemocnění souvisí především s vzrůstajícím počtem císařských řezů a dalších operačních výkonů na děloze u žen ve fertilním věku, např. myomektomie, hysteroskopické resekce intrauterinních patologií, RCUI, atd. Do budoucna se dá jistě očekávat, že tento nepříznivý trend bude pokračovat. V rozvinutých zemích je AIP nejčastější indikací k hysterektomii během císařského řezu.
Jak se ukazuje, existují validní ultrazvukové markery, které mohou predikovat AIP. V ultrazvukové diagnostice AIP však v současnosti chybí jednotný mezinárodní konsensus, tj. stanovení a definice jednotlivých ultrazvukových markerů. S cílem tento problém řešit vznikla v Evropě skupina sdružující 19 klinických pracovišť z 11 evropských zemí s názvem „European Working Group On AIP (EW-AIP)“, jejíž součástí je i Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze. Výsledkem práce této skupiny je návrh standardů pro ultrazvukovou diagnostiku AIP, které byly publikované Collins et al. v časopise Ultrasound in Obst&Gyn 2015 a jsou předmětem prezentace.
Kvalitní ultrazvuková diagnostika AIP je vzhledem k rostoucímu výskytu a závažnosti tohoto onemocnění nezbytná. Navržené standardy ultrazvukové diagnostiky AIP by měly být přínosem nejen pro samotnou klinickou praxi, ale i pro budoucí výzkum a výuku mladých sonografistů. Včasná a správná diagnostika nám dává možnost správně stanovit management péče o ženu v těhotenství a při porodu a tím snížit mateřskou i neonatální morbiditu.

Podpořeno MZ ČR – RVO VFN64165.