Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Aktuální stav diagnostiky a léčby diabetu v těhotenství (abstrakt z konference)
Hana Krejčí
Actual Gyn 2015, 7, 6
Datum publikace: 2015-01-14
Manuscript ID: 0715005
Počet zobrazení­: 8562
Jak citovat tento článek:
Abstrakt

Abstrakt z 15. konference fetální medicíny konané 9. ledna 2015 v Praze, Konferenční centrum nemocnice Na Homolce


Novinkou v diagnostice gestačního diabetes mellitus (GDM) je přijetí nových diagnostických kritérií podle doporučení Mezinárodní asociace pro studium diabetu v těhotenství (IADPSG), WHO a dalších uznávaných institucí Českou diabetologickou společností a Českou společností klinické biochemie ČLS JEP v roce 2014. Nová kritéria, která se opírají o velkou mezinárodní observační studii HAPO sledující vliv mateřské glykémie na riziko těhotenských a perinatálních komplikací, by měla nahradit původní kritéria odvozená z diagnostiky poruch metabolismu glukózy ve všeobecné populaci. Změna kritérií si vyžádá nárůst záchytu GDM na přibližně 17 % těhotných žen. V současné době je v procesu tvorby Doporučený postup komplexní péče o pacientky s gestačním diabetes mellitus a jejich novorozence, jehož ambicí je jednotné přijetí všemi odbornými společnostmi, kterých se tato těhotenská komplikace týká. Doporučený postup počítá s odlišným přístupem péče o pacientky s mírnějším (dobře kompenzované pouze dietou) a závažnějším průběhem GDM (s neuspokojivou kompenzací, léčené inzulinem). Důraz je kladen také na správnou metodiku diagnostického testu GDM (oGTT), protože chybné postupy (např. odběry z kapilární krve, časové prodlevy mezi odběrem a analýzou vzorku) vedou ke zbytečným falešně negativním i pozitivním výsledkům. V medikamentózní léčbě GDM (také DM 2. typu) je kromě humánního inzulinu a inzulinových analog nově možné používat i metformin.
Pregestační diabetes zůstává závažnou komplikací v těhotenství a péče o tyto těhotné a jejich novorozence by měla zajišťovat Perinatologická centra. Problematické je zejména vysoké procento neplánových početí pregestačních diabetiček (nadpoloviční většina) bez možnosti prekoncepční přípravy na těhotenství. Zvýšené riziko vrozených vývojových vad plodu a dalších komplikací spojených s diabetem lze výrazně snížit zlepšením kompenzace diabetu před plánovaným početím. V inzulinové léčbě využíváme všechny dostupné moderní technologie zejména inzulinové pumpy a systém kontinuální monitorace glykémie (CGMS).

 Práce byla podpořena grantovým projektem IGA MZ ČR NT/13544-4.