Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Klinická a laboratorní charakteristika hyperprolaktinémie. Úloha MRI v optimálním managementu (publikace v angličtině)
Aytaj Jafarzade, Tamer M. Mungan
Actual Gyn 2023, 15, 78-82
Datum publikace: 2023-10-25
Manuscript ID: 1523015
Počet zobrazení: 1211
Abstrakt

Cíl: Analýza korelace závažnosti symptomů hyperprolaktinémie s MRI nálezy a optimalizace výdajů na jejich management.

Metody: Do této retrospektivní studie, která probíhala v období od 01.01.2019 do 01.01.2021, bylo zařazeno celkem 363 pacientek. Hyperprolaktinémie je definována jako hladina prolaktinu v séru > 33,5 ng/ml u žen. Do studie byly zařazeny pacientky s normálními hodnotami TSH a izolovanou hyperprolaktinemií. Pacientky byly rozděleny do 3 skupin s hladinami prolaktinu mezi 33,5-70 ng/ml (první skupina), 70-99 ng/ml (druhá skupina) a hladinami prolaktinu 100 ng/ml a více (třetí skupina). Hodnoceny byly výsledky MRI, způsob léčby, výsledek léčby a výsledky MRI těchto pacientek. 

Výsledky: Počet pacientek zařazených do první skupiny byl 273/363 (75,2 %), počet pacientek podstupujících MRI byl 23/273 (8,4 %) a počet pacientek s diagnózou mikroadenomu byl 2/23 (8,7 %). Ve 2. skupině bylo 49/363 pacientek (14 %), MRI 15/273 (30 %) a mikroadenom 5/15 (33 %). Ve 3. skupině bylo 41/363 pacientek (11 %), MR 24/273 (58 %) a mikroadenom 15/24 (33 %). Makroadenom se vyskytl pouze ve 3. skupině. Magnetická rezonance nebyla v první skupině nákladově efektivní, této skupině však nejvíce prospěla lékařská péče. Pacienti ve 2. a 3. skupině měli vyšší pravděpodobnost detekce mikroadenomu na MRI a chirurgické řešení bylo vyšší ve 3. skupině. Mezi skupinami 1 a 3 byl statisticky významný rozdíl v detekci mikroadenomu na MRI (p < 0,001). Hladiny prolaktinu u pacientů s mikroadenomem na MRI byly statisticky vyšší než u pacientů s normální MRI (p = 0,003). 

Závěr: U pacientů s vysokými hladinami prolaktinu (> 100 ng/ml) by bylo vhodnější indikovat MRI. Individualizace jednotlivých typů vyšetření podle hladin prolaktinu u pacientek sníží náklady na zdravotní péči.

Klíčová slova: hyperprolaktinémie, MRI, makroprolaktinémie, mikroprolaktinémie, primární zdravotní péče