Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Hodnocení sérového prokalcitoninu, poměru neutrofilů a lymfocytů a poměru trombocytů a lymfocytů u těhotenství s hrozícím potratem (publikace v angličtině)
Sakine Merve Aydın, Aysun Tekeli Taşkömür
Actual Gyn. 2022, 14, 31-37
Datum publikace: 2022-05-27
Manuscript ID: 1422006
Počet zobrazení: 1216
Abstrakt

Cíl: Etiologie hrozícího potratu není jasně známa. Jedna z hypotéz, o nichž se předpokládá, že hrají roli v patofyziologii hrozícího potratu, je, že krvácení, ke kterému dochází u hrozícího potratu, způsobuje rozvoj chronické zánětlivé reakce v decidue. Vzhledem k této hypotéze jsme se zaměřili na vyhodnocení vztahu mezi hrozícím potratem a zánětlivými markery prokalcitoninem, poměrem neutrofilů a lymfocytů (NLR) a poměrem trombocytů a lymfocytů (PLR).  

Metody: Jedná se o prospektivní, kontrolovanou studii. Sérový prokalcitonin, poměr neutrofilů a lymfocytů a poměr trombocytů a lymfocytů u 55 těhotných žen s diagnózou hrozícího potratu byly porovnány s výsledky 55 zdravých těhotných žen. U hrozících potratů byla provedena ROC analýza prokalcitoninu, NLR a PLR. 

Výsledky: Hladiny prokalcitoninu a NLR byly signifikantně vyšší ve skupině ohrožených potratem než v kontrolní skupině (p < 0,05). Plocha pod křivkou (AUC) v ROC analýze byla v rámci 95% intervalu spolehlivosti pro prokalcitonin a NLR, přičemž oba byly statisticky významné (p < 0,05). Prokalcitonin a NLR se ukázaly jako vhodné parametry pro diagnostické rozhodování při predikci hrozících potratů. 

Závěr: Existuje souvislost mezi prokalcitoninem, NLR a hrozícím potratem. Tento výsledek může podporovat, že zánětlivá reakce hraje roli v etiologii hrozícího potratu. 

Klíčová slova: hrozící potrat, prokalcitonin, poměr neutrofil-lymfocyt, poměr trombocyt-lymfocyt