Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Zhodnocení účinnosti intravenózního dexamethasonu oproti vaginálnímu misoprostolu při podpoře cervikálního zrání a indukci porodu (publikace v angličtině)
Mohamed Mahmoud Salman, Fekria Ahmed Salama, Mina Yacoub, Marawan Elkady
Actual Gyn 2022, 14, 12-17
Datum publikace: 2022-03-24
Manuscript ID: 1422004
Počet zobrazení: 1687
Abstrakt

Úvod: Tradičně se indukce porodu provádí pomocí prostaglandinu a oxytocinu. Používání kortikosteroidů se v dnešní době těší velkému zájmu z hlediska účinků na dozrávání děložního čípku a zkrácení fyziologického procesu porodu.

Cíl práce: Zhodnotit účinnost intravenózního dexamethasonu oproti vaginálnímu misoprostolu při podpoře cervikálního zrání a indukci porodu.

Pacienti a metody: Randomizovaná kontrolovaná klinická studie byla provedena na porodnickém oddělení v Ain Shams University na nuliparách (60) podstupujících indukci porodu v 39. – 42. gestačním týdnu v období od 1. dubna 2019 do 30. listopadu 2019. Těhotné byly rozděleny do dvou skupin: skupina s vaginálním misoprostolem (kontrolní) a skupina s intravenózním dexamethasonem (experimentální) (každá po 30 případech).

Výsledky: Naše studie ukázala, že průměrný časový interval (v hodinách) od zahájení indukce do počátku aktivní fáze porodu byl statisticky významně kratší ve skupině s dexamethasonem (experimentální) 7,36 ± 2,23 oproti 12,20 ± 4,92 hodin ve skupině s vaginálním misoprostolem (kontrolní) (p < 0,001). Také průměrný časový interval od počátku indukce do úspěšného vaginálního porodu byl statisticky významně kratší ve skupině s dexamethasonem 10,90 ± 4,17 oproti 19,20 ± 5,62 hodin ve skupině s vaginálním misoprostolem (p < 0,001). Výsledky této studie ukázaly, že úspěšnost zahájení aktivní fáze a úspěšnost vaginálního porodu byly vyšší v experimentální skupině s dexamethasonem než v kontrolní skupině s vaginálním misoprostolem, ale statisticky významně se nelišily.

Závěr: Bylo zjištěno, že intravenózní injekce 8 mg dexamethasonu před indukcí porodu zkracuje dobu indukce porodu tím, že zkracuje časový interval mezi zahájením porodu a začátkem aktivní fáze a celkovou dobu od zahájení porodu do porodu s žádnými významnými mateřskými nebo fetálními komplikacemi.

Doporučení: Intravenózní dexamethason může pomoci cervikálnímu zrání a urychlit indukci porodu. Další výzkum by měl byt proveden na větším populační vzorku, aby bylo dosaženo statisticky hodnotitelných výsledků.

Klíčová slova: indukce porodu, dexamethason, zrání hrdla děložního