Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

miR-21 – nový marker karcinómu cervixu? (publikace v angličtině)
Tomas Rokos, Erik Kudela, Terezia Pribulova, Erik Kozubik, Veronika Holubekova, Kamil Biringer
Actual Gyn 2021, 13, 48-56
Datum publikace: 2021-12-03
Manuscript ID: 1321008
Počet zobrazení: 2562
Abstrakt

Úvod: Karcinóm krčka maternice (CC) je štvrtým najčastejším nádorovým ochorením v populácii žien. V procese karcinogenézy tohto ochorenia zohrávajú okrem HPV významnú úlohu aj ďalšie faktory ako miRNA. Práve tieto molekuly sa javia ako možné biomarkery nádorového ochorenia krčka maternice.

Metodológia: V databáze PubMed sme vyhľadali práce uverejnené v anglickom jazyku publikované v časovom horizonte rokov 2014 až 2021. Články boli vyhľadané podľa kľúčových slov: (“miR-21” [Title/Abstract]), (“miRNA-21” [Title/Abstract]), (“microRNA-21” [Title/Abstract]), (“cervical cancer” [Title/Abstract]), (“biomarker” [Title/Abstract]). Podľa kľúčových slov bol vytvorený prehľad  35 prác, pričom 2 práce demonštrovali tzv. overexpresiu miR-21 pri postihnutí inými malignitami ako CC a dve práce popisovali možné použitie nových nástrojov na identifikáciu miR-21. Šesť prehľadových prác bolo vyradených a zvyšných 25 článkov sme starostlivo študovali. 

Výsledok: Celkovo bolo odobratých 367 vzoriek tkaniva CC, 45 cerviko-vaginálnych laváží a 25 krvných vzoriek odobratých od pacientok s potvrdeným CC. Vo všetkých vzorkách bola potvrdená overexpresia miR-21. Dvanásť prác, okrem potvrdenia úlohy miR-21 v procese cervikálnej karcinogenézy, tiež popisovalo úlohu tejto miRNA v procese šírenia metastáz do lymfatických uzlín a vzniku rezistencie na chemorádioterapiu.

Záver: Preukázaná zvýšená miera expresie miR-21 u pacientok s nádorovým ochorením krčka maternice a rozpoznanie signálnych dráh ovplyvnených touto molekulou, poukazuje na možnosť použitia miR-21 ako vhodného, neinvazívneho markera karcinómu krčka maternice.

Klíčová slova: cervikálny karcinóm, microRNA, miR-21