Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Aplikácia antibakteriálneho šicieho materiálu polyglaktínu 910 impregnovaného triklosanom v porovnaní s konvenčným polyglaktínom 910 pri abdominálnej hysterektómii: porovnanie vybraných pooperačných komplikácií (publikace v angličtině)
Erik Dosedla, Ján Richnavský, Zuzana Turcsányiová, Zuzana Ballová, Pavel Calda
Actual Gyn 2020, 12, 65-69
Datum publikace: 2020-11-06
Manuscript ID: 1220018
Počet zobrazení: 2202
Abstrakt

Úvod: Abdominálna hysterektómia je jednou z najčastejšie vykonávaných operácii v gynekológii. Šicí materiál polyglaktín 910 impregnovaný s antibakteriálnym činidlom triklosan môže znížiť frekvenciu infekčných pooperačných komplikácií a následne skrátiť dobu hospitalizácie. 

Materiál a metódy: Štúdie sa zúčastnilo 450 pacientok, ktoré podstúpili abdominálnu hysterektómiu v období od augusta 2008 do augusta 2018. Sledovali sa nasledovné premenné: C-reaktívny proteín, pooperačné užívanie antibiotík, maximálna telesná teplota, trvanie a náklady hospitalizácie. 

Výsledky: V skupine žien, u ktorých sa použil steh s triklosanom, bol zápalový marker CRP signifikatne nižší (p < 0,002) ako v skupine, kde sa použil konvenčný šicí materiál bez triclosanu. Rovnako tak bola v skupine žien s použitím šicieho materiálu s triklosanom významne nižšia maximálna telesná teplota počas celého obdobia hospitalizácie (p = 0,004), aplikácia pooperačných antibiotík bola signifikantne nižšia (p < 0,001), dĺžka pobytu v nemocnici bola signifikantne kratšia (p < 0,001) a náklady, počítané na lôžko dni, boli tiež signifikantne nižšie (p < 0,001). 

Záver: Usudzujeme, že aplikácia šicieho materiálu s triklosanom môže mať preventívne účinky na infekčné komplikácie. Najmä vaginálna rana je oblasť s najvyššou kolonizáciou patogénov. Preto najmä na sutúru pošvovej rany odporúčame aplikovať šicí material polyglaktín 910 potiahnutý triklosanom, aby sa eliminovalo riziko lokálnej infekcie.

Klíčová slova: triklosan, hysterektómia, infekčné komplikácie, polyglaktín 910