Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Validace vnímaní špatného zacházení během porodu ve studentském dotazníku v turečtině: pohled z oblasti zdravotní péče (publikace v angličtině)
Ali Selcuk Yeniocak, Can Tercan, Emrah Dagdeviren, Burak Yucel
Actual Gyn 2024, 16, 46-52
Datum publikace: 2024-07-04
Manuscript ID: 1624008
Počet zobrazení: 241
Abstrakt
Cíl: Tato studie si klade za cíl validovat a posoudit spolehlivost turecké verze studentského dotazníku Percepce násilí během porodu (PercOV-S Q) a popsat neuctivé a hrubé zacházení při porodu v nemocničním prostředí.
Materiál a metody: PercOV-S Q je objektivní dotazník měřící vnímaní špatného zacházení během porodu v nemocničním prostředí, obsahuje 33 pozitivně formulovaných otázek na 5bodové Likertově škále a byl přeložen do turečtiny. Online průzkum byl zaslán 140 rezidentům oboru porodnictví a gynekologie prostřednictvím nemocničních emailových účtů. Kohortu tvořilo 133 účastníků. Byla provedena faktorová analýza hlavních komponent s varimaxovou rotací a položky s hodnotou 0,40 na analýze hlavních komponent byly zachovány. K hodnocení vnitřní konzistence byl použit Cronbachův koeficient, přičemž hodnota 0,70 indikovala uspokojivou vnitřní konzistenci.
Výsledky: Hlavním výsledkem této studie je, že turecký překlad PercOV-S Q je platný a spolehlivý. Životaschopnost faktorové analýzy byla potvrzena testem Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) (p = 0,814) a Bartlettovým testem sféricity (X2 = 1898,897; p ≤ 0,001). Celková spolehlivost dotazníku, měřená Cronbachovým alfa skóre, byla 0,840, což naznačuje, že dotazník je na individuální úrovni v turečtině vhodný.

Závěr: Nedostatek přesné definice ztěžuje pochopení skutečného vnímání mezi zdravotnickým profesionálem a omezuje vzdělávací příležitosti proti špatnému zacházení při porodu. Závěrem lze říci, že PercOV-S Q slouží jako komplexní a univerzální nástroj a turecký překlad tohoto dotazníku může být použit jako vzdělávací materiál. Překlad a validace PercOV-S Q do různých jazyků a jeho administrace studentům z různých kulturních prostředí zvýrazní jeho univerzální použitelnost a zlepší náhled na celosvětový výskyt špatného zacházení v porodnici. 

Klíčová slova: vzdělávání, špatné zacházení, porod, vnímání