Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Trojdimenzionálny Power Dopplerov ultrazvuk dolného segmentu maternice v skorom puerpériu – pilotná štúdia (publikace v angličtině)
Terézia Pribulová, Tomáš Rokos, Erik Kozubík, Erik Kúdela, Jana Siváková, Michaela Hrtánková, Kamil Biringer
Actual Gyn 2023, 15, 69-77
Datum publikace: 2023-09-18
Manuscript ID: 1523013
Počet zobrazení: 1906
Abstrakt
Cieľ: Porovnať zmeny v cirkulácii v dolnom segmentne maternice pomocou trojdimenzionálneho power Dopplerovho ultrazvuku (3DPD) u pacientok po cisárskom reze (SC) a po nekomplikovanom vaginálnom pôrode (VAG).

Materiál/metódy:  Ultrazvukové vyšetrenie podstúpilo 60 pacientok po SC a 60 pacientok po vaginálnom pôrode, ktoré boli hospitalizované na Gynekologicko-pôrodníckej klinike, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitnej nemocnici v Martine od novembra 2021 do februára 2023. Pomocou 3DPD zobrazenia bol získaný vopred daný objem, a to 15cm3. Ultrazvukový softvér VOCAL (Virtual Organ Computer-aided Analysis) následne automaticky kalkuloval 3 vaskulárne indexy: index vaskularizácie (VI), index prietoku (FI) a kombináciu oboch spomenutých indexov (VFI). Následne bol vyšetrený index pulzatility (PI) v oboch uterinných artériách (UtA). Všetky merania boli realizované 48 hodín po pôrode.

Výsledky: V tejto pilotnej štúdii sme pozorovali signifikantné rozdiely vo všetkých troch vaskulárnych indexoch medzi skupinou pacientok po SC a po vaginálnom pôrode s p ˂ 0,001.  V skupine pacientok po vaginálom pôrode sme zaznamenali inverznú koreláciu medzi vaskulárnymi indexami a hodnotami PI v UtA s p ˂ 0,001. Podobný výsledok sme však v skupine pacientok po SC nepozorovali.

Záver: V súčasnosti predstavujú cirkulačné zmeny maternice v puerpériu stále pomerne málo preštudovanú problematiku. Naše výsledky dokázali signifikantné rozdiely vo vaskulárnych indexoch medzi oboma skupinami. V budúcnosti by mohla táto metodika slúžiť na monitorovanie hojenia jazvy alebo jej výslednej kvality zhojenia. Podľa súčasného prehľadu literatúry doteraz nebola publikovaná žiadna podobná štúdia. 

 
Klíčová slova: vaskulárne indexy, puerpérium, cisársky rez, trojdimenzionálny power Dopplerov ultrazvuk