Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Kvalita života českých žen s genitálními bradavicemi
Alena Rosezínová, David Školoudík
Actual Gyn 2020, 12, 29-39
Datum publikace: 2020-04-30
Manuscript ID: 1220012
Počet zobrazení: 10489
Abstrakt

Úvod: Genitální bradavice neboli kondylomata, patřící mezi nejběžnější pohlavně přenosná onemocnění, mají negativní vliv na kvalitu života. Proto jsme se rozhodli provést první studii na toto téma v České republice.

Cíl: Pomocí dotazníku SF-36 srovnat kvalitu života mezi ženami s genitálními bradavicemi a ženami bez genitálních bradavic.

Metodika: Sběr dat probíhal v roce 2016 a 2017 na vybraných gynekologických ambulancích. Výzkumu se účastnilo 60 žen z cílové skupiny (s genitálními bradavicemi) a 66 žen z kontrolní skupiny (zdravé ženy). Měřícími nástroji byly dotazníky SF-36 (Short Form-36) a CECA10 (Cuestionario Específico en Condilomas Acuminados). Data byla vyhodnocena pomocí některých prvků deskriptivní statistiky, dále užitím dvouvýběrového Mann-Whitney U-testu a chí kvadrátu.

Výsledky: Byl prokázán statisticky významný rozdíl u většiny dimenzí i celkového indexu dotazníku SF-36 (p < 0,05). Průměrné skóre CECA4 bylo 10,88 ± 4,34 a CECA6 18,20 ± 7,33. Celkové skóre dotazníku CECA10 bylo 29,08 ± 9,64. Rozsah bradavic, lokalizace, délka onemocnění a recidivy jsou faktory, které mají negativní vliv na kvalitu života žen s genitálními bradavicemi.

Závěry: Zjistili jsme, že genitální bradavice negativně ovlivňují kvalitu života vybrané populace českých žen. Dopad kondylomat se také projevuje v jejich sexuálním a emočním životě. K léčbě genitálních bradavic je potřeba přistupovat komplexně. Pacientkám by měla být nabídnuta také péče psychologa, popř. sexuologa.

Klíčová slova: genitální bradavice, condylomata accuminata, HPV, kvalita života, sexuální život, dopad