Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Modern hysteroscopy (article in Slovak)
Martina Vargová, Erik Dosedla, Ján Richnavský
Actual Gyn 2012, 4, 6-13
Publication date: 2012-01-12
Manuscript ID: 0311011
Počet zobrazení: 10603

Review article

Abstract
Hysteroscopy is an effective diagnostic and therapeutic methods of intrauterine pathology that has all of the available diagnostic methodologies highest sensitivity and specificity. Diagnostic hysteroscopy is gradually replacing curettage, which compared with hysteroscopy does not provide adequate diagnosis of organic findings in uterine cavity, and solution of intrauterine pathology diagnostic curettage is rather random.

Key words: hysteroscopy, indications for hysteroscopy, operative managementPrehľadový článok

Abstrakt
Hysteroskopia je efektívna diagnostická a terapeutická metóda v intrauterinnej patológií, ktorá má zo všetkých dostupných diagnostických metodík najvyššiu senzitivitu a špecificitu. Hysteroskopia postupne nahrádza diagnostickú kyretáž, ktorá v porovnaní s hysteroskopiou neposkytuje adekvátnu diagnostiku organického nálezu v dutine maternice, prípadne riešenie intrauterinnej patológie diagnostickou kyretážou je skôr náhodné.

Kľúčové slová: hysteroskopia, indikácie k hysteroskopii, operačný menežment