Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

The use of modern visualization methods in diagnostics and staging of malignant tumors of reproductive organs (article in Czech)
Daniela Fischerová, Andrea Burgetová
Actual Gyn 2009, 1, 1-7
Publication date: 2009-06-15
Manuscript ID: 0109001
Počet zobrazení: 11001

Review article

Abstract

Precise diagnostics and clinical staging of the illness is the fundamental requirement for optimal treatment of malignant tumours, in all of oncology. Clinical staging only based on physical examination is insufficient. Many authors are therefore emphasizing the need for utilizing one of the imaging methods as obligatory during clinical staging. Those are ultrasound (US], computerized tomography (CT), magnetic resonance (MR) a positron emission tomography (PET). Ultrasound is the principal method in oncogynecology. During suboptimal ultrasound examination other complimentary digital methods are used. It is important to know the capabilities, limits and even the contraindications of each examination method. Endoscopic methods (cystoscopy, coloscopy) are indicated only after clinical suspicion of infiltration of these organs. Classical methods (intravenous urography (IVU), plain abdominal X-ray, irigography and others) is quite rare during staging. In many cases engaging several diagnostic methods does not affect the therapeutic method and results in unnecessary burden for the patient, time delay for therapy and additional expenses. This project will deal with rational use of modern imaging methods in diagnostics and staging in gynaecology.

Keywords:
Computerized tomography (CT), magnetic resonance (MRI), ultrasound , staging, cervical carcinoma, endometrial carcinoma, ovarial carcinoma
 


Přehledový článek

Abstrakt

Základní podmínkou pro optimální léčbu zhoubných nádorů, nejen v onkogynekologii, je přesná diagnostika onemocnění a exaktní stanovení jeho rozsahu (klinický staging). Klinický staging založený pouze na fyzikálním vyšetření je nedostatečný. Mnozí autoři proto zdůrazňují nutnost využití jedné z moderních zobrazovacích metod jako metody obligatorní v klinickém stagingu. Mezi moderní zobrazovací metody patří ultrazvuk (US), počítačová tomografie (CT), magnetická rezonance (MR) a pozitronová emisní tomografie (PET). Ultrazvukové vyšetření je základní zbrazovací metodou v onkogynekologii. V případě suboptimálního ultrazvukového vyšetření se využívají komplementárně další zobrazovací metody. Pro jejich správnou volbu je nezbytné znát možnosti, limity a případné kontraindikace daného vyšetření. Endoskopické metody (cystoskopie, rekto- nebo koloskopie) jsou indikovány až při klinickém podezření na infiltraci těchto orgánů. Využití klasických metod (intravenózní vylučovací urografie (IVU), nativní snímek břicha, irrigografie a jiné) ve stagingu je ojedinělé. V mnoha případech zapojení více diagnostických metod již neovlivní léčebný postup a vede ke zbytečné zátěži pacienta, časovému prodlení v léčbě i nadbytečným finančním výdajům. Práce se bude věnovat racionálnímu využití moderních zobrazovacích metod v diagnostice a stagingu zhoubných nádorů v gynekologii.

Klíčová slova: počítačová tomografie, magnetická rezonance, ultrazvuk, staging, karcinom děložního hrdla, karcinom endometria, ovariální karcinom